Jak szkolić i certyfikować operatorów wózków widłowych i paletowych zgodnie z przepisami prawa i normami branżowymi.

Operatorzy wózków widłowych i paletowych są niezbędni w wielu sektorach gospodarki, takich jak magazynowanie, transport, budownictwo czy rolnictwo. Jednak aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność pracy, operatorzy muszą być odpowiednio przeszkoleni i certyfikowani zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami branżowymi. W tym artykule przedstawimy, jak szkolić i certyfikować operatorów wózków widłowych i paletowych w Polsce.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844), operatorzy wózków widłowych i paletowych muszą posiadać uprawnienia do kierowania tymi urządzeniami. Uprawnienia te można uzyskać po ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz zdaniu egzaminu przed komisją powołaną przez właściwego starostę. Dodatkowo nasi pracownicy zawsze po dostawie wózka do klienta szkolą operatora z codziennej obsługi wózka widłowego, tak aby operator mógł od razu wsiąść na wózek podnośnikowy i zacząć nim bezpiecznie pracować

Szkolenie teoretyczne obejmuje następujące zagadnienia:

– podstawy prawne i normy dotyczące użytkowania wózków widłowych i paletowych,

– budowa, zasada działania i rodzaje wózków paletowych i widłowych,

– zasady bezpiecznej eksploatacji, obsługi i konserwacji wózków widłowych i paletowych,

– zasady bezpiecznego transportu, składowania i rozładunku towarów za pomocą wózków podnośnikowych i paletowych,

– zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych i zagrożeniach związanych z użytkowaniem wózków widłowych elektrycznych i paletowych.

Szkolenie praktyczne polega na zapoznaniu się z obsługą konkretnego typu wózka widłowego lub wózka paletowego oraz wykonaniu ćwiczeń praktycznych pod nadzorem instruktora. Ćwiczenia te mają na celu sprawdzenie umiejętności operatora w zakresie:

– uruchamiania, zatrzymywania i parkowania wózka paletowego lub widłowego,

– manewrowania, zmiany kierunku jazdy i hamowania wózka widłowego lub paletowego,

– podnoszenia, opuszczania i przechylania wideł lub platformy wózka widłowego lub paletowego,

– transportu, składowania i rozładunku towarów o różnych wymiarach, kształtach i masach za pomocą wózka widłowego elektrycznego lub paletowego,

– stosowania się do sygnałów drogowych, znaków ostrzegawczych i polecenia osób upoważnionych.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polega na pisemnym lub ustnym sprawdzeniu znajomości zagadnień omawianych na szkoleniu teoretycznym. Część praktyczna polega na wykonaniu zadania praktycznego przy użyciu wózka widłowego lub wózka paletowego pod okiem komisji egzaminacyjnej. Zadanie to może polegać na transporcie, składowaniu lub rozładunku towarów o określonych parametrach.

Po zdaniu egzaminu operator otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi lub paletowymi oznaczonymi symbolem odpowiadającym typowi urządzenia, na którym odbywało się szkolenie. Uprawnienia te są ważne przez 5 lat i mogą być przedłużane po ponownym odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu.

Szkolenie i certyfikacja operatorów wózków widłowych i paletowych jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także korzyścią dla pracodawcy i pracownika. Dzięki temu operatorzy mogą pracować sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z normami branżowymi, a pracodawca może uniknąć niepotrzebnych kosztów, strat i odpowiedzialności związanych z wypadkami przy pracy.

Podobnie wygląda sytuacja pracowników serwisów, wykwalifikowana kadra posiada uprawnienia na konserwację wózków widłowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Ważne jest aby każdy pracownik serwisu posiadał takie uprawnienia, upoważniają one go do dokonywania konserwacji wózków widłowych, a dla użytkownika jest to znak, że jego sprzętem zajmuję się odpowiednio wyszkolona osoba, która wie na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę aby wózek był sprawny i bezpieczny dla operatora oraz osób postronnych.